Vergoeding pedagogiek 2023

Wat is pedagogiek?

Pedagogiek is de praktijk van het opvoeden. Een pedagoog is gespecialiseerd in het domein van opvoedkunde. In de pedagogiek wordt gekeken naar de ontwikkeling van de jeugdige, waarbij rekening gehouden wordt met een aantal ontwikkelingsaspecten zoals:
  • Biologische ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Psychologische ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
De functies van een pedagoog zijn begeleiden en/of voorlichten van kinderen/pubers van 0 t/m 21 jaar. De term pedagoog wordt niet veel gebruikt, omdat veel pedagogen in diverse functies actief zijn zoals; groepsbegeleider, pedagogisch medewerker, muziekpedagoog of stempedagoog. Een orthopedagoog, is een pedagoog, die adviseert bij problemen met betrekking tot de opvoeding. Er wordt hulp geboden aan het in de ontwikkeling bedreigd kind. Orthopedagogiek is een specialisatie na de opleiding pedagogiek. De problemen waar de orthopedagoog mee werkt, zijn vaak heel erg verschillend en ontstaan door uiteenlopende zaken. De orthopedagoog kan o.a. helpen bij kinderen met gedragsproblemen, een verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, problemen op school, problemen bij omgaan met vriendjes, dyslexiebehandelingen en hulp bij echtscheidingsproblematiek. Vaak werkt een orthopedagoog samen met een multidisciplinair team, waaronder bijvoorbeeld psychologen. Een belangrijk aspect is dat ook de ouders worden geholpen en begeleid in het proces. Zo kunnen bijvoorbeeld in een vroegtijdig stadium verdere problemen worden voorkomen. De orthopedagoog verricht psychologisch onderzoek en maakt hieruit een behandel-en begeleidingsplan, welke de situatie van de kinderen kan verbeteren. De hele gezinssituatie wordt meegenomen in dit onderzoek en het daaruit volgende behandel/begeleidingstraject. Hierbij kun je denken aan ouders, leerkrachten, sporttrainers en jongerenwerkers. De orthopedagoog kan werken in een eigen- of groepspraktijk. Daarnaast kan hij/zij ook een functie hebben op een school voor speciaal onderwijs, gehandicaptenzorg of jeugdzorg. De beroepsvereniging NVO is de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.

Wat zijn de vergoedingen voor pedagogiek?

Vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar hangen af van het feit, of de pedagogen eerstelijns of tweedelijns werken. Bij orthopedagogen die eerstelijns werken, kan men terecht voor hulp en advies zonder dat er een verwijzing nodig is. Het aantal behandelingen dat vanuit de basisverzekering wordt vergoed, is in 2013 terug gegaan naar 5 behandelingen per jaar. De eigen bijdrage is verhoogd naar 20 euro per zitting. Vanuit de aanvullende zorgverzekering kan er meer vergoed worden, dit is per aanvullend pakket verschillend. Het is daarom verstandig om de aanvullende pakketten goed met elkaar te vergelijken. Hulp van orthopedagogen die tweedelijns werken, wordt meestal volledig vergoed. Bij hen kan men alleen terecht na een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of het consultatiebureau. Het gaat hier om meer complexere problematiek. Bekijk in de onderstaande tabel de vergoedingen per zorgverzekeraar.