Denken gemeenten de nieuwe zorgtaken aan te kunnen?

Gemeenten weinig vertrouwen in zorgtaken

Van alle gemeenten denkt 40% dat zij niet of moeilijk in staat is om de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten volgend jaar te organiseren met het beschikbare budget. Dit blijkt uit een enquête uitgevoerd door de Volkskrant en ingevuld door ruim 161 gemeenten.

Vanaf januari 2015 krijgt iedere gemeente de verantwoordelijkheid over de begeleiding, dagbesteding en kortdurende opvang voor chronisch zieken en gehandicapten die niet woonachtig zijn in een instelling. Ook personen die door ziekte hun huishouden niet meer kunnen doen en momenteel via het zorgkantoor een vergoeding ontvangen moeten voortaan aankloppen bij de gemeente. De achterliggende gedachte voor deze verandering is dat het lokaal bestuur dichter bij de mensen staat dan de landelijke overheid. De zorg zou op deze manier dus efficiënter georganiseerd kunnen worden.

Gemeenten hebben weinig vertrouwen
Echter is uit de resultaten van het onderzoek gebleken dat slechts een derde van de gemeenten er ook daadwerkelijk vertrouwen in heeft dat het gaat lukken om de nieuwe taken uit te voren. Een vijfde van de gemeenten geeft aan nu al zeker te weten dat dit hen niet gaat lukken met het beschikbare budget dat momenteel bekend is.

Gemeenten hebben moeite met bezuinigingen
De veranderingen in de zorg voor langdurig zieken en gehandicapten gaat samen met flinke bezuinigingen. Er wordt onder andere 40% gekort op het budget voor hulp in de huishouding voor ouderen en zieken. Bijna de helft van de ondervraagde gemeenten heeft nog geen idee hoe zij deze bezuiniging gaan realiseren. Van de gemeenten die dit al wel in kaart hebben gebracht zegt 46% zich gedwongen te zien om het aantal uren thuiszorg per persoon in te korten. Dit geldt onder andere voor de gemeenten Almere, Delft en Enschede. Een kleiner deel van de gemeenten wil bepaalde groepen ouderen de hulp in de huishouding ontzeggen. De meest genoemde maatregel onder gemeenten is het uitsluiten van hogere inkomensgroepen van thuiszorg. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft al eerder laten weten dat deze maatregel juridisch niet mogelijk is. Wel zou er een hogere eigen bijdrage gevraagd kunnen worden.

Uitsluiten thuiszorg bij voldoende sociaal netwerk
Sommige gemeenten willen vorm geven aan de bezuinigingen door mensen van thuiszorg uit te sluiten wanneer zij een voldoende sociaal netwerk hebben om zelf hulp in de huishouding te regelen. Maar volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kan de inzet van familie, vrienden en buren in de zorg niet worden afgedwongen.

Lokale bestuurders hebben wel vertrouwen
Tegenstellende signalen geven lokale bestuurders af. Uit een peiling van de overheid in opdracht van NU.nl blijkt dat burgemeesters en wethouders denken dat ze de extra taken goed kunnen uitvoeren. Ze twijfelen er echter aan of hiervoor voldoend budget beschikbaar gesteld wordt. Vier op de tien bestuurders geeft aan het budget te beperkt te vinden.

Hoeveel geeft uw gemeente aan u uit?
Op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en gegevens van COELO van de Rijksuniversiteit Groningen, maakte de Volkskrant een speciale website. Hierop is te zien hoeveel er per gemeente wordt uitgegeven aan wat. Op digitale kaarten kunt u dit per gemeente bekijken en ook kunnen gemeenten met elkaar worden vergeleken. Bent u benieuwd wat uw gemeente aan u uitgeeft? Kijk dan op volkskrant.nl/gemeenten.

Bron: Volkskrant

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie