Zorgverzekeraars voldoen aan de drie belangrijkste eisen van de basiszorg

Belangrijkste eisen basiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt elk jaar een rapport op over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er wordt op toegezien dat zorgverzekeraars zich houden aan de acceptatieplicht, verbod op premiedifferentiatie en zorgplicht. Hierbij staat het consumentenbelang (de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg) centraal.

Acceptatieplicht
Acceptatieplicht houdt in dat zorgverzekeraars verplicht zijn iedere verzekeringsplichtige te accepteren voor het basispakket van de zorgverzekering. Voor aanvullende zorgverzekeringen is het wel toegestaan om een acceptatiebeleid en medische selectie toe te passen. Uit het onderzoek van de NZa is gebleken dat er geen indicaties zijn geweest van zorgverzekeraars die de acceptatieplicht niet hebben nageleefd in 2012.

Verbod premiedifferentiatie
Zorgverzekeraars zijn verplicht om elke variant van de basisverzekering voor alle verzekerden tegen dezelfde premie aan te bieden. Het geven van korting bij de keuze van een vrijwillig eigen risico is wel toegestaan. Evenals korting op basis van collectiviteiten maar deze kent een maximum van 10%. In 2012 zijn er geen signalen ontvangen over het overtreden van het verbod op premiedifferentiatie en ook uit het onderzoek van NZa komt dit niet naar voren. Vrijwel alle zorgverzekeraars passen betalingskorting toe bij vooruitbetaling van de premie. Ook passen enkele verzekeraars een tijdelijke premiekorting toe voor verzekerden die overstappen vanuit een ander concern. Deze twee vormen van korting zijn toegestaan en bevordert de concurrentie.

Zorgplicht
Zorgplicht houdt in dat iedere verzekerde de (vergoeding van) zorg krijgt waar hij of zij recht op heeft. Zorgverzekeraars hebben een vrije keuze in het contracteren van zorgaanbieders. Uit het onderzoek van de NZa komt naar voren dat zorgverzekeraars breed contracteren waardoor er geen problemen ontstaan voor het leveren van de benodigde zorg. Wel ontvang de NZa relatief veel signalen in 2012 over de zorgplicht. Met name over de vergoeding van mondzorg en het preferentiebeleid farmacie.

Mondzorg
Mondzorg voor minderjarige valt onder de dekking van de Zvw. Hierdoor zijn verzekerden er vanuit gegaan dat deze kosten volledig vergoed worden. Door het vrijgeven van de prijzen hebben diverse zorgverzekeraars vergoedingslimieten ingesteld. Wanneer een mondzorgaanbieder een hogere prijs in rekening bracht moest de verzekerde het verschil zelf betalen. Per 1 januari 2013 is het experiment vrije prijzen stopgezet en bepaald de NZa weer de maximumtarieven voor mondzorg.
• Preferentiebeleid farmacie
Op verzoek van zorgverzekeraars zijn apothekers de recepten beter gaan controleren. Niet alle kosten waren medisch noodzakelijk waardoor bepaalde medicijnen soms niet meer vergoed werden. Daarnaast leidt het preferentiebeleid soms tot onduidelijke situaties voor verzekerden. Verpakking en volume van medicijnen wisselt en er moet meer worden bijbetaald vanwege het hogere eigen risico.

Conclusie
Uit het onderzoek van de NZa is gebleken dat zorgverzekeraars in 2012 voldoen aan de drie belangrijkste eisen om de basiszorg goed toegankelijk te houden voor iedereen: acceptatieplicht, verbod premiedifferentiatie en zorgplicht. Wel dienen zorgverzekeraars hun verzekerden actiever te informeren over het gecontracteerde zorgaanbod en de vergoeding van zorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit

Last Updated on 5 februari 2020 by Frans Kooning